U prvoj godini projekta proveden je 1. krug pilotiranja aplikacije Differ u sklopu predmeta na partnerskim institucijama te je započeto planiranje 2. kruga pilotiranja Differa. U pilotiranju je sudjelovao i FOI te su studenti FOI-ja Differ koristili u okviru 5 predmeta. Svaki nastavnik prilagodio je Differ svojim predmetima i sam je određivao dinamiku komunikacije. Po završetku pilotiranja, studenti su koristili chatbot Hubert i pripremljene ankete kako bi evaluirali predmet i svoje iskustvo s chatbotovima.

Differ je aplikacija za razmjenu poruka s funkcionalnostima chatbota koja je namijenjena studentima i nastavnicima kako bi se olakšala njihova međusobna komunikacija, a Hubert je chatbot namijenjen prikupljanju povratnih informacija od studenata o predmetu, nastavnim materijalima i ostalim aspektima podučavanja koji nudi automatiziranu analizu prikupljenih odgovora. Cilj ovih aplikacija je podržati opuštenu komunikaciju, potaknuti bolje povezivanje studenata i olakšati prikupljanje povratnih informacija, a sve kako bi se pozitivno utjecalo na uspješnost studenata i kvalitetu nastave.

Iako se prema rezultatima analize Differ nije pokazao kao inovativan alat, pokazalo se da može pozitivno utjecati na unaprjeđenje predmeta i kako postoji mnogo prostora za poboljšanje, a na čemu se će raditi u nastavku projekta. Također, analiza je pokazala kako je za 84.21% ispitanika koji su sudjelovali u anketi Differ pozitivno utjecao na njihovu komunikaciju s predmetnim nastavnikom. Uz to, evaluacija predmeta putem chatbota Hubert je pokazala kako nove tehnologije mogu mijenjati dosad ustaljene prakse i olakšati prikupljanje povratnih informacija od studenata.

Sva svoja saznanja o Differu i Hubertu članovi tima su predstavili u tri znanstvena rada od kojih su dva prezentirana na konferenciji INTED2021 koja se održala od 8. do 9. ožujka 2021., a treći će biti prezentiran na konferenciji HCI International 2021 u srpnju 2021. godine. Radi se o sljedećim radovima:

  • Čižmešija, A.; Horvat, A.; Plantak Vukovac, D.: Improving Student Engagement and Course Completion Using Chatbot Application,
  • Čižmešija, A.; Hajdin, G.; Oreški, D.: Using Chatbot for Course Evaluation in Higher Education,
  • Plantak Vukovac, D.; Horvat, A.; Čižmešija A.: Usability and User Experience of a Chatbot Application with Integrated Educational Chatbot Functionalities.

Više o projektu možete pročitati na ovoj poveznici te na službenoj stranici projekta.

" "

 

" "

 

" "